Başvurunuz Alınıyor...

KVKK Bilgilendirmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirme yapılmaktadır. “Bu Fikir Garanti” yarışmasında değerlendirilmek üzere tarafınıza dair edindiğimiz kişisel verileriniz Kanun’a uygun şekilde muhafaza edilecektir.

 

İşlenen kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun'un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; yurtiçi ana hissedarımız T. Garanti Bankası A.Ş ve  yurtdışı ana hissedarımız BBVA SA ‘ya aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki neden “Bu Fikir Garanti” yarışması için ileteceğiniz metin üzerinden fikrinizin beğenilmesi durumunda iletişime geçmek ve  olası bir iş ilişkisi kurulması sürecine ilişkin olarak tarafınızın değerlendirilmesi olup; buradaki kişisel verileriniz bilişim sistemleri üzerinden elektronik iletişim yöntemiyle toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin veri  sorumlusu tarafından işlenmesi ile ilgili olmak üzere veri sahibi sıfatıyla; Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

 

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Birimi

15 Temmuz Mahallesi, Koçman Caddesi No:34 Güneşli 34212 İstanbul

Mersis Numarası: 0-33890-0070-2600016
KEP Adresi:
garantiteknoloji@hs03.kep.tr

Tel/Faks: (0212) 478 35 35 / (0212) 657 04 73

www.garantiteknoloji.com.tr

 e-mail : bufikirgaranti@garanti.com.tr